Tuesday, October 16, 2012

ምስክርነት ዕረፍቲ ሓዋርያ ጴጥሮስ

ምስክርነት ዕረፍቲ ሓዋርያ ጴጥሮስ


 ቅዱስ ጴጥሮስ
 ጴጥሮስ ማለት ከውሒ፣ መሰረት፣ ሻፎ እምኒ፣ ከቢብ እምኒ ማለት እዩ።
ነገዱ ካብ ሮቤል ሀገረ ስብከቱ ሮሜ፣ ዕረፍቱ ድማ ሓምለ 5 64 ዓ.ም እዩ።


1. ቅዱስ ጴጥሮስ ለይትን መዓልትን ምእመናን እንዳ ኣስተምሃረ ንእግዚኣብሔር
እንዳመስገ ነ ኣብ ሮምያ ክቕመጥ እንከሎ አሕዛብ ናብ ዘለዎ እናመጹ ብስም ኢየሱስ
ክርስቶስ ይአምኑ ነበሩ። ጽንዓት ሃይማኖቶም ምስ ረአየ ከአ አቡኡን አዲኡን ሰበይቱን
ደቁን ዘይኃደገ ንዓይ አይበቅዕን እዩ ኢሉ ከስተምህር ከሎ ዝሰምዓ 4 አንስቲ ዝ ነበረን
ሥጋዊ ተግባረን ገዲፈን ምስ ሰዓብኦ ብኻልእ ነገር ዝፈልጠን ዝ ነበረ አክርጶስ( ናይታ
ሃገር መኮ ነን) ክምለሳኦ ልኡኻት ሰደደለን እንተኾ ነ ዕርፊ ኂዙ ንድኅሪት ዝምለስ
የልቦን ዚብል ቃል ወንጌል ኂዘን ንድኅሪት ግልጽ ከይበላ፡ ደድኅሪ እግሪ ጴጥሮስ
ስለዝሰጎማ እቲ መኮንን እኩይ ድሌቱ ካብ ምፍጻም ኢዱ አጣቂዑ ተረፈ።
2. ከምኡ እዉን ቃል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝማረኸን ሰበይቲ ዓርኩ ንአክርጶስ(ሰበይቲ
አልታብዮስ) ንስብአያ ኅዲጋ ብእም ነት ኢየሱስ ናዝራዊ ንጴጥሮስ ሰዓበቶ። ሰብአያ
ድማ ሰበይቱ ከምዝጠለመቶ ስለዝሰምዐ፡ ሎምስ ከአ ሰበይቲ ካብ ሰብአያ ዝፈላሊ ሰብ
መጺኡና ወይጉድ፡ ሎምስ ከአ ሰበይቲ ካብ ሰብአያ ዝፈልዩ አለዉ ክብሉ ንሰምዕ ኔርና
ሕጂ ከአ ናብ ነፍስና በጺሑ እንዳበለ ናብ ገዛእ ሃገር ከይዱ ምስዚ ጴጥሮስ ዝበሃል
ክርስቲያናዊ ዳንየኒ፡ እንተድአ ዘዳ ነኻኒ ግን ባዕለይ ክፈርድ እየ ዝብል ጥርዓን
ኣቕረበሉ።
3. አከርጶስ ድማ እዚ ሕማም እዝስ ናብ በይንኻ ጥራይ ዘይኮ ነ ነዓና እዉን ከይተረፈ
ካብ ድሌትትና ፈላልዩና አሎ በሎ፡፡ አልታብዮስ ከአ እንታይ ደአ ትጽበየሉ አሎኻ ኂዝካ
ክትቀትሎ እንድዩ ዝግብአካ እዚ ሰብ እዚ እዃ መሠርዩ እዩ። እንተ ደአ ቀልጢፍካ
ከምዚ እንብሎ ዘሎና ጌርና እሞ አንስትና ክ ነምልስ ንክእል ኢና። ድሎትና ክንገብር
እዉን ሥልጣን አሎና በሎግን ። እዚ ነገር እዚ ድማ ናብ አክስትያና (ሰብይቲ አቤት
ብሃሊ) ስለዝብጽሐ ናብ ቅዱስ ጵጥሮስ ልኢኻ ሎሚምሸት ካብዛ ዓዲ ግዒዝካ እንተዘይ
ኅዲርካ ተሓሲቡካ ዘሎ ናብ ጸላኢኻ ይዐል ኢላ ለአኸትሉ። (2ቆረ.11፡32)
4. ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ነገራ ተቐቢሉ መታን ብኽዳኑ ከይፈልጡዎ ነቲ ተኸዲኑዎ ዝ ነበረ
ክዳዉንቲ አዉጺኡ መጠምጠሚኡ ከይተረፈ ለዊጡ ካብቲ ዓዲ ከወጽእ ከሊ ከሎ
ጐይታ በቲ ጴጥሮስ ዝፈልጦ መልክዑ ተራእይዎ፡ ናበይ ደአ ትኸይድ አሎኻ? ኢሉ
ጴጥሮስ ንጐይታ ስለ ዝተወሶ ጐይታ ክስቀል ንሮምያ ገጸይ እኸይድ አሎኹ በሎ።
ጴጥሮስ ከአ ትስቀልኑ ዳግመ እግዚእየ ጐይታይ ካለይዶ ክትስቀል ደሊኻ? በሎ። ቅዱስ
ጴጥሮስ ግን ጐይታ ኪዓርግ ከሎ ንስኻ ግዳ ሰዓበኒ ኢሉዎ ዝ ነበረ ትዝ ስለዝበሎ፡ ንሮማ
ተመሊሱ እቲ ኩሉ ዝግአጠሞ ነገራት ንፈተውቱ ገለጸሎም። (ዮሓ.21፡18-22)
5. እቶም ምእመናን ድማ ክፈለየና ጊዲ እዩ ኢሎም ስለ ዝሠግኡ ንሱ ቃል ሃይማኖት
እንዳመሃሮም ምስኦም ክቕመጥ ብዙኅ ለመንዎ። ንሱ ግን ብሕይወት እንተጸንሔ
ፍቓዱ እዩ፡ ብሞት እንተወሰደኒ ከአ ምስኡ ንምንባር ስለ ዝኾ ነስ ደስ እዩ ዝብለኒ
በሎም። አብ መንጉኡ አክርጶስ ወታሓደራቱ ልኢኹ፡ ንጴጥሮስ ከምጽእሉ አዘዘ። ምስ
አምጽእሉ ድማ እቶም ሰዓብቲ ጵጥሮስ ምንተ እኩየ ገብረ ዝብእሲ እዚ ሰብ እዚ
እንታይካ ክፍአት ገበረ? ካብ አፉኽ እንታይ ሕማቕ ቃል ወጸቶ እስኪ ንገረና እንትደአ
ዘይ ነጊርካና ቅድሚ ንስኻ ንጴጥሮስ ምቕታልካ ነዛ ዓዲ እዚአ ብሓዊ ከ ነንድዳ ኢና፡
እንዳበሉ ንአክርጶስ ዓይኑ ከንቁሩዎ ደለዩ።
6. ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ነቶም ሰዓብቱ ትብዓቶምን ፅንዓት ሃይማኖቶምን ርእዩ እዚ

No comments:

Post a Comment