Saturday, January 5, 2013

እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ደኣ እንበር ን ሓጣተኛታት ደቁ ኣይጽይንን ኣይጸልእን እይንፍግን ንስኻኸ / ንስኺኸ ምስ ሓጣተኛታት ሕብረት ኣለካ ዶ ዋላስ ምስ ሓጢኣት እዩ ዘለካ ብምክኒያት ጎይታ ንህዝቡን ደቁ ኢሉ ካብ ሰማይ ሰማያት ካብ ቅድስተ ቅዱሳንድንግል ማሪያም ካብ ነፍሳ ነፍስ ካብ ስግኣ ወሲዱ ንድሕነት ኢሉ ኣብ ዝውለደሉ ንስኻ ንስኺ ውን ነቶም ኣብ ሓጢኣት ዛ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋት ከም ዝውለዱ ግበር እዚ እዩ እቲ መንፈሳዊ ዕላማ , እዚ እዩ እቲ መንፈሳዊ መንገዲ መንግስተ ሰማያት እዚ እዩ እቲ መስዋእቲ እዚ ክገብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ,.,. ኣምላክ ኣብርሃም ኣምላክ ያዕቆብ ኣምላክ ኢሳቅ ይባረኽ

No comments:

Post a Comment